Stadgar

Stadgar för Insamlingsstiftelsen Make a Kid Smile

kontakt

Ändamål

a) Stiftelsen, vars benämning skall vara Insamlingsstiftelsen Make a Kid Smile, har som övergripande ändamål att finansiera stipendier för att ge barn möjlighet till grundläggande skolgång.

I en första fas kommer stiftelsen att fokusera på att möjliggöra skolgång för barn i Nepal. Möjlighet till stipendier för skolor i andra länder avses att inkluderas vid senare tillfälle. En skola som har möjlighet att söka stipendier ifrån stiftelsen till barns skolgång benämns ”Stipendieskola”.

b) För att ha möjlighet att bli antagen som en Stipendieskola skall följande krav vara uppfyllda:

i. skolan måste ha minst en vänskola i ett annat land med vilken ett aktivt utbyte skall ske mellan barnen i de två skolorna. Med aktivt utbyte menas

exempelvis brevväxling, gemensamma projekt eller annat som innebär

internationellt aktivt utbyte av erfarenhet eller intressen mellan skolornas

elever;

ii. skolan skall årligen uppvisa dokumentation som utvisar att det barn som fått stipendiet tar del av undervisningen på skolan;

iii. skolan skall årligen uppvisa dokumentation på att ett aktivt utbyte har skett mellan skolan och dess vänskola;

iv. skolan skall acceptera att representanter för stiftelsen besöker skolan för att utröna huruvida skolan uppfyller de krav som stiftelsen ställt upp. Skolan skall vid dessa besök vara representanterna behjälpliga och uppvisa önskad dokumentation; och

v. skolan måste också visa att fysisk och psykisk aga samt diskriminering inte förekommer på skolan.

c) I det fall en skola under en sammanhängande period på två år inte uppfyller ovan krav gällande ett aktivt samarbete med vänskolor kommer inga nya stipendier utfästas till skolan och skolan skall därmed inte anses utgöra en Smileschool. I den mån stiftelsen bedömer det rimligt kommer dock de barn som för tillfället får stipendier att få fortsatt stöd för att slutföra sin utbildning.

Förmögenhet

Stiftelsens tillgångar utgörs av de pengar som influtit genom stiftarens upprop, insamlade och tillskjutna medel i övrigt samt avkastningen på stiftelsens tillgångar.

Verksamhet

Stiftelsens verksamhet skall byggas upp successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar och i enlighet med 1§.

Styrelse med mera

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Stockholm, med minst tre och högst elva ledamöter samt minst tre suppleanter vilka utses för en bestämd tid av två år. För styrelsearbetet skall inget arvode utgå.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig. Styrelsen väljer inom sig eller utom sig de övriga funktionärer som de finner nödvändiga.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Nödvändig information skall åtfölja kallelsen vid större beslutsärenden. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Beslutsregler

Beslut fattas med enkel majoritet, förutom vad avser beslut enligt 16§ och 17§. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Förmögenhetsförvaltning med mera

Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt, så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Medlen skall förvaltas så att särredovisning kan ske med avseende på de ändamål som framgår av 1§.

Behörighet att företräda styrelsen

Stiftelsens firma tecknas av styrelseledamöterna två i förening eller den eller de personer som styrelsen utser.

Redovisning och revision

10§

Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall fastställa budget för det följande räkenskapsåret.

11§

Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning på grundval av årsbokslutet. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse, som förutom sedvanliga uppgifter skall innehålla uppgifter om hur stiftelsens ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.

12§

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor som skall vara auktoriserad eller godkänd.

13§

Om den i 12§ föreskrivna revisorn så begär skall styrelsen sammankallas.

Utvärdering och tillsyn

14§

Stiftelsen skall tillse att den verksamhet som stiftelsen stödjer utvärderas

regelbundet. Stiftelsen skall vidare årligen publicera en lättillgänglig redogörelse över verksamheten.

15§

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).

Stadgeändring

16§

Ändring av dessa stadgar får ske utom såvitt avser ändamålsbestämmelsen i 1§. Stadgeändring träder i kraft då minst tre fjärdedelar av styrelsen godkänt ändringen.

Upplösning av stiftelse

17§

Stiftelsen kan upplösas genom beslut i samma ordning som gäller för stadgeändring. Beslutet träder i kraft tidigast vid det årsskifte, som inträffar ett kalenderår efter det år då beslutet fattades.

Finns vid upplösning av stiftelsen tillgångar, skall beslut fattas som innebär att dessa disponeras för ändamål som ligger i linje med stiftelsens ändamål.

*****